dr. Gerd Gerken:
Noeterika

Što je noeterika?   
  Was ist Noeteric?

Onaj tko želi spoznati "istinsko postojanje (biće)", treba razum i logiku. Tko želi optimirati kooperaciju između duha i uma, treba stvarnost transverzaliteta. Taj se koncept stvarnosti naziva "noeterikom":


Što je noeterika?

Noeterika je koncept za pronalaženje onih stvarnosti,
koje mogu tako oblikovati svoju vlastitu evoluciju, kako
bi uvijek mogle djelovati kao dio ko-evolucije duha i uma.



Što je noeterika?
(Noesis = ono duhovno)

Postoji egzoterika kao životni put, ali i
ezoterika isto kao životni put.

Egzoterika se koncentrira na svjetovno.
Ezoterika se koncentrira na onostrano.

No postoji i treći put: noeterika.
Noeterika je nove filozofija življenja, u čijem središtu stoji jedinstvo duha i uma u mozgu.


Suština noeterike?
Suština noeterike se sastoji u materijalizaciji duha u formi svijetla i to onog svijetla koje se može programirati na "liječenje pomoću liječenosti".
Noeterika stoga ne radi s kemijom, već sa svijetlom života.







Noeterika je filozofija života, koja potpuno suprotno od ezoterike ne igra ovostrano protiv onostranog, već opisuje  jedinstvo duha (Naguala) i uma (Tonala) u mozgu. Funkcionalni aparat za to jedinstvo duha i uma u mozgu je sustavno ushićenje (blaženstvo), definirano kao doživljena sadašnjost stvaranja u budnoj-svijesti. S tog stajališta se može definicija noeterike proširiti na slijedeći način:





Noeterika ne će stoga objektivirati nikakve istine. Istine se mogu otkriti samo kada se naivno vjeruje, pa se realiteti mogu tako reći manifestirati nezavisno od uma.

Noeterika polazi od toga da je svo postojanje niz konstrukcija i pronalazaka, te kako stvarnosti za svoj nastanak trebaju socio-kulturalni sustav, jer  je stvarnošću može postati samo ono, što prolazi "konesenzualnom dinamikom" (Humbert R. Maturana) . . . pokazujući time karakter pregovaračke stvari.

Noeterika pokušava, kao konsenzualnu dinamiku izmisliti one stvarnosti, koje "stvaranje svijeta" ("Making of th eworld" - Nelson Goodman) izvode tako što pronađene stvarnosti služe evoluciji na način kojim kojim služe evoluciji uma (svijesti). Utoliko je noeterika povezana s konceptom transverzaliteta. Stvarnosti, koje su pronađene, moraju se moći same permanentno probijati ili prevladavati (analagija za to bi bio jarčev skok, kojim jarac može sam sebe preskočiti) kako bi uvijek bile aktivne u procesu ko-evolucije.

Dva stupa noeterike daju i dva generatora stvarnosti i tek međuigrom tih dvaju generatora bit će noeterici moguće izgradnja kompliciteta između kretanja i ljudske svijesti te time organizacija ko-evolucije pomoću zajedničkog djelovanja duha i uma:

Dva stupa Noeterike




Stajalište Noeterike
Ako se ne može objasniti utjecaj svijesti na um,
onda treba sve učiniti za optimiranje našeg utjecaja na svijest.
Ako ipak pokušavamo to objasniti s racio-logikom,
reducira se utjecaj svijesti samo na nas.
Ako pak to pokušamo striktno materijalističko-mehanicistički,
onda čak svijest nestaje.





Model svijesti noeterike



*)       Gerhard Roth: "Ova svijest obuhvaća sva stanja, doživljenja od neke individue i o kojima se -
          barem
u principu - može govorom izvijestit."
**)     Francisco J. Varela: "Svijest je principjelno intersubjektivna."
***)   Colin McGinn: "Naša ljudska inteligencija teče protiv razumijevanja svijesti."
****) Colin McGinn: "Izgleda kako bi duh morao, biti svugdje u prostornom svijetu, čak i egzistirati izvan
          prostora."



Centralna tehnika noeterike: uzvisiti mozak
4 koraka prema kvalificiranju fizike naše svijesti



Slijedeći prikaz pokazuje 8 centralnih sadržaja, koji su s mog stajališta također osnova za Noetizam (Noetizam nije ništa drugo do li ona disciplina, koja u procesu opisuje, kako se iz duha formira novi duh):


Sadržaji trans-mitova i nove mističnosti
Fundament Noetizma





Manifest noeterike


1. Sve što postoji, postoji samo kao simulacija uma . . .simulacija onog što je nedostižno umu:
   • ništa nije stvarno
   • ponešto je uporabljivo
2. Sve simulacije zadržavaju svoju snagu pomoću vjerovanja u njih  . . . no ta snaga nastaje samo
    kada je vjerovanje virtualno-paradoksno:

   • egzistira kako ne bi egzistirao
   • vjeruje mu se, iako ne postoji istina, koja bi to vjerovanje mogla opravdati
3. Vjerovanje u simulaciju stvara korisne učinke (održivost, sposobnost preživljavanja) . . . .
    noeterika upravlja tim učinkom prema rastu svijesnosti:
   • filtriraju se svi učinci, koji pomažu vanjskoj situaciji a ne samo-kvalificiranju uma
   • sve što  pokreče svijesnost prema vlastitoj evoluciji će se operacionalizirati kao korisnist
4.  Sve operacionalizirane korisnosti će se fokusirati na pridobivanje najvišeg duha (duh /kozmička
     namjera /Nagual) kao su-formirajućeg evolucije osobne svijesti:

   • sve, što stimulira i optimira ko-evoluciju duha i uma će biti instrumentalizirano kao "djelotvorne stvarnosti" (=invarijantni Tonal*))
   • ostatak će se smatrati "igrom" i ne će se instrumentalizirati.
5.  Svi rezultati znanosti i ne-znanosti se selektivno koriste, kako bi se poboljšao invarijantni Tonal:
   • svi rezultati evolucije kulture potčinit će se kontekstu korisnosti
   • što u ovom kontekstu nije iskoristivo (korisno), bit smatrano materijalom za igru beskonačne igre duha . . . no ne će dobiti rang mehanike-uma ili metodike-uma (tj. ostaje u svijetu promatranja i ne će se koristiti u duhovnom djelujuće,-svijetu).



Sadržaji noeterike:

1. Postoji kozmička namjera, u kojoj kozmička energija i kozmička inteligencija forsiraju organiziranje
    postojanja:
kontinuitet postojanja

2. Bit je kozmičke namjere (= duha), pokazivati se evolucijskom umu (= svjetovne pojavnosti) i
    raspoloživost (= ko-evolucija):
time nastaje most između duha i uma,.
koji nastaje jer su u konačnici oboje sastavljeni od iste građe (oscilacija - op. MK)

3. Kada se um instrumentalno podesi na tu ko-evoluciju (= inverijantni Tonal), organizira se u njemu viša
    volja:
oblikuje se budućnost i prije nego se zna o kojoj se budućnosti radi.
 
4.  Viša volja je samo-organizacija duha u umu. Stoga on djeluje u ne-svijesnoj svijesti čovjeka, a u
     njegovoj svijesnosti (= mišljenju).

5.  Tko želi ko-operirati s višom voljom, mora izgraditi stabilne kanale interakcije između svijesnosti i
     ne-svijesne svijesti:
a) za to su potrebni:
  • agenti uma
  • ne-mišljenje (trans - pogled / prostorni trans)
  • zakoni forme (zakoni formiranja novog duha)
b) ovaj je skup jezgra invarijantnog Tonala

6.  Kako bi mogao invarijantni Tonal rasplesti svoju ko-evolucijsku korisnost, potrebno je izgraditi 3
     neuro-regulacije i onda ih instrumentalizirati:


Trans - osobnost  . . . . fraktalno Sebstvo  (Transformiranje uma je daljnji razvoj transosobne psihologije - op. MK)

Identitet treba reprogramirati na evoluciju (= fraktalno sebstvo), kako bi um permanentno ko-evolucijski djelovao između duha i svijesti.





Trans-racionalitet  . . . . mentalno djelovanje

Operacijski sustav trebalo bi osposobiti za interagiranje s višom voljom. Stoga je važno, prevladati logiku mišljenja (= kratki spoj uma), kao i krivo programiranje uma na isključivo dinamiku samo-promatranja (= Bermudski trokut uma). Operacijski sustav, koji organizira kooperaiju s višom voljom je mentalno djelovanje.






Mentalno djelovanje treba:
   • aktivirane trans-mitove /ravnotežu mozga
   • sentiš forme / stajalište transa
   • zakone forme
   • stajalište služenja (preligija)

Trans-Paradigma . . . . logika holarhije

Novi operacijski sustava mentalnog djelovanja trebao bi biti sposoban za djelovanje iza (onkraj) ideologija istine . . . dakle tamo gdje prevladavaju aporije, paradoksi i višestruko komplesne strukture (= rizomi). (samo u prostoru uma postoji lenearitet, finalitet i kauzaliteti).

Stoga um treba pretvorbenu promjenu logike: od racio - logike prema "polikontekstualnoj logici" (Gotthard
GŁnther) ili prema "transverzalnom razumu" (Wolfgang Welsch).



*) Osobni Nagual je onaj neuro-sklop, koji dvostruki kvalitet ljudi, da su i kao Nagual (duh) i kao Tonal (um) formira u
     instrument spoznaje.



Model noeterike




Najviši zakon noeterike:

Što se um više približuje nedohvatljivim realitetima (duh / Nagula)

to bolje može koristiti realitet.                        |
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
                               |
Realitet nam posreduje aporije, a i sam se posreduje kao holarhija.

 1. temeljni zakon noeterike
Kozmička namjera voli um
koji pak voli svemirsku ljubav*).

    *)  autopoiezija



2. temeljni zakon noeterike
Ljubav kozmičke namjere rađa
osobni Nagual u svijesti.



3. temeljni zakon noeterike
Kozmička namjera traži su-uzročnika.
Preferira onaj um, koji je osobni Nagual.



3  načela  noeterike:


1.   Od  racionaliteta prema  transverzalitetu

2.   Od  centriranosti  na  paradigmu  prema  transligiji

3.   Od  osobnosti  prema trans-identitetu.


Aksiom noeterike:   trans je uvijek ko!          (ko-kreativan, ko-evolucijski, .... -op. MK)


Kredo noeterike

Onaj tko je je postao poslužitelj "evolucijskog - polja", postat će partner kozmičke namjere.

Tko živi kozmičku ljubav, postat će stvarateljem svog izbalansiranog  prosvijetljenja.

Tko živi svakodnevnicu u izbalansiranom prosvijetljenju,
dobiva punomoć,
za pristup procesu ko-stvaranja.






© Gerd Gerken   Was ist Noeteric?

    Ostali tekstovi dr. Gerd Gerkena





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Početak teksta