Od 
redukcionizma
prema holizmu


Prvi kat:
fraktali i kaos

Drugi kat:
fizika energije

Treći kat
vibracijska
kemija

četvrti kat:
nova biologija

Peti kat:
energetska psihologija

Penthouse:
Noetička
znanost
home about articles store calendar resources archives media podcasts contact


PRIGRLJIVANJE NEMATERIJALNOG SVEMIRA

“EMBRACING THE IMMATERIAL UNIVERSE”
                                                                                                   www.brucelipton.com  
   © Bruce H.Lipton, Ph.D.

Već je prošlo više od 400 godina otkako je Zapad izabrao znanost kao izvor istina i mudrosti o misterijama života. Alegorički možemo oslikati mudrost svemira kao veliku planinu. Kako stječemo znanje, penjemo se na planinu. Naš poriv za dosezanjem vrha planine se hrani pojmom kako sa znanjem možemo postati vladari svog svemira. Dakle, zazivamo sve-znajućeg gurua koji sjedi na vrhu planine.

Znanstvenici su profesionalni tražitelji, koji krče put uspinjanja na “planinu znanja”. Njihovo ih traženje vodi u nekartirano područje nepoznatog svemira. Sa svakim znanstvenim otkrićem čovječanstvo dobiva bolji oslonac za penjanje uz planinu. Uspinjanje je popločavano pojedinim znanstvenim otkrićima. Duž puta znanost povremeno nailazi na raskrižje. Hoće li lijevo ili desno? Konfrontirani s takvom dilemom, smjer se određuje konsenzusom znanstvenika u interpretiranju dobivenih činjenica, prema razumijevanju tog vremena.

Povremeno se izabere smjer koji u konačnici vodi očito u ulicu bez kraja. Kada se to dogodi, suočeni smo s dvije mogućnosti: nastaviti naporan rad u nadi kako će znanost možda jednom slučajno otkriti način zaobilaženja prepreke ili se vratiti na križanje i promisliti alternativni put. Na žalost, što više znanstvenici investiraju u određeni put, to je teže znanosti odbaciti uvjerenja kojih se je držala na putu. Povijesničar Arnold Toynbee sugerira, kako se kultura, koja uključuje maticu znanosti, neizbježno drži fiksnih ideja i krutih mustri (modela) kod suočavanja s narinutim izazovima. Pa ipak se u tom svijetu uzdiže kreativna manjina, koja razrješava prijeteće izazove odzivima koji su znatno sposobniji za život. Kreativne manjine su aktivni agenti koji transformiraju stare, nevaljale filozofske “istine” u nova, život-održavajuća, kulturalna vjerovanja.


Od redukcionizma prema holizmu

Put kojim trenutno znanost vodi nenamjerno nas je doveo u sadašnju globalnu krizu. Od moderne znanstvene revolucije, koja je počela objavljivanjem Kopernik-ovih promatranja 1543, znanost je percipirala  svemir kao fizikalni stroj koji radi na principima mehanike, koje je kasnije definirao Newton. U njutonijanskom svjetonazoru, svemir je definiran svojom materijalnom realnošću, a njegovo djelovanje se se može razumijeti redukcionističkim procesom rastavljanja materije i studiranja njenih dijelova i komada. Znanje dijelova svemira i njihovih interakcija omogućilo bi znanosti predviđanje i kontroliranje prirode. Taj je pojam kontrole sadržan unutar determinističkog vjerovanja kako sa znanjem dijelova nekog objekta, možemo predviđati njegovo ponašanje. Redukcionistički pristup razumijevanju prirode svemira dao je vrijedno znanje, koje nam je omogućilo let na mjesec, transplantaciju srca i čitanje genetičkog koda. Međutim, primjena te znanosti na probleme svijeta je ubrzala naš očiti kraj. Jednostavna je činjenica da se društvo ne može održati, ukoliko se nastavi pridržavati sadašnjeg svijetonazora. Stoga istraživanja na frontu znanosti (leading edge) propituju fundamentalne pretpostavke, koje su se dugo smatrale dogmama u konvencionalnoj znanosti. 

Kao kontrast konvencionalnom redukcionizmu, nova noetička znanost se temelji na holizmu, vjerovanju kako razumijevanje prirode i ljudskog iskustva zahtijeva naše transcendiranje dijelova kako bi vidjeli cjelinu.

Materijalizam i redukcionizam su stvorili ideju odvojenosti ljudi od prirode, čak ih postavljajući iznad prirode. Noetička vizija naglašava kako je život izveden iz integracije i koordinacije i fizikalnih i nematerijalnih dijelova svemira. Razriješavanje naše globalne krize zahtijeva integriranje redukcionističke i holističke perspektive. Ova revizija konvencionalne znanosti je sjetva kreativne manjine, koja će nas spasiti od izumiranja.

Tijekom stoljeća je akumulirano znanje znanstvenika bilo asemblirano u hijerarhijsku konstrukciju koja je sličila višekatnoj zgradi. Svaka razina zgrade je izgrađena na znanstvenim temeljima, koje je dala niža podupirajuća razina. Svaki se kat zgrade razlikovao kao znanstvena podspecijalnost. Temelj znanstvene zgrade je matematika. Nad matematikom je asemblirana durga razina zgrade, fizika. Na fizici je izgrađena treća razina kemije. Kemija služi kao platforma za četvrtu razinu – biologiju. Nad biologijom je peta razina zgrade i trenutno najviši kat – psihologija.


Prvi kat: temelj od fraktala i kaosa

Matematika je podstruktura za fundamentalno novi noetički curriculum. Matematički zakoni su apsolutni, izvjesni i neosporivi. Stoljećima su ti zakoni bili korišteni za izoliranje i dijeljenja svemira u razdvojene mjerljive komponente. Znanost budućnosti će biti građena na emergiranoj novoj matematici koja naglašava discipline fraktalne geometrije i teorije kaosa.

Fraktali su moderna verzija geometrije, koju je službeno definirao IBM znanstvenik Benoit Mandelbrot. Oni su u stvari jednostavna matematika temeljena na jednadžbama koje uključuju zbrajanje i množenje, u kojima se rezultat ponovno unosi u originalnu jednadžbu i ponovno riješavaju. Ponavljanje jednadžbe inherentno pruža geometriju koja izražava sebi-slične objekte pojavljivane na višim ili nižim razinama skale jednadžbi. Organizacija na bilo kojoj razini prirode, kao ugnježdene ruske lutke, reflektira sebi odnosno uniformno slične mustre organizacije koje se nalaze na višim ili nižim razinama realiteta. Na primjer, struktura i ponašanje ljudske stanice je uniformno-slična strukturi i ponašanju ljudi, koji su pak uniformno slični strukturi i ponašanju čovječanstva. Ukratko, ‘Kako gore, tako dolje’. Fraktalna geometrija naglašava kako je motrivi fizikalni svemir izveden iz integracije i međupovezanosti svih svojih dijelova.

Umjesto usvajanje darwinijanske evolucije temeljene na slučajnim mutacijama i borbi za preživljavanje, fraktalna geometrija otkriva biosferu kao strukturirani kooperativni pothvat sastavljen od svih živih organizama. Umjesto prizivanja konkurencije kao sredstva preživljavanja, novo shvaćanu prirodu, potiče suradnja među vrstama u harmoničnom suživotu sa svojom fizikalnom okolinom. Moramo priznati kako je svaki čovjek važan, jer je svatko dio jednog jedinog organizma. Kada ratujemo, ratujemo sami protiv sebe.

Matemetičkim jednadžbama fraktalna geometrija izvodi strukture koje sliče onima u prirodnom svijetu, kao što su planine, oblaci, bilje i životinje. Dinamika tih fraktalnih struktura je izravno pod utjecajem teorije kaosa, matematike koja se bavi prirodom odnosa malih promjena i neočekivanih konačnih učinaka. Teorija kaosa definira procese kojima treptaj leptira u Aziji može utjecati na formiranje tornada u Oklahomi. Kada se teorija kaosa kombinira s fraktalnom geometrijom, onda matematika povrh toga predviđa dinamiku ponašanja, koja se može promatrati u svekolikom fizikalnom realitetu, od mustri vremena do ljudske psihologije; od društvenih mustri do cijena na tržištu vrijednosnica.


Drugi kat: fizika energije

Prije stotinu godina grupa iz kreativne manjine je lansirala novo stajalište o procesima svemira. Albert Einstein, Max Planck i Werner Heisenberg, između ostalih, su formulirali novu teoriju koja se bavi mehanikom u temelju svemira. Njihov je rad na kvantnoj mehanici otkrio kako svemir nije agregat fizikalnih dijelova što sugerirala Newtonova fizika, već dolazi iz holističkog razotkrivanja nematerijalnih valova energije. Kvantna mehanika šokantno otkriva da u svemiru nema nikakvog stvarnog "fizikaliteta"; atomi su napravljeni od fokusiranih vrtloga – energetskih minijaturnih tornada, koji se konstantno nenadano pojavljuju ili gube iz egzistencije. Atomi kao energetska polja interagiraju s punim spektrom nevidljivih polja energije koja tvore svemir, tijesno isprepletena jedno s drugim i s poljem u koja su uronjena.

Fundamentalni zaključak nove fizike je i priznanje "motriteljeve kreacije realiteta". Kao motritelji, osobno smo uključeni u kreiranje svoje vlastite realnosti! Fizičari su prisiljeni priznati da je svemir “mentalna” konstrukcija. Među prvima je fizičar Sir James Jeans napisao: “Rijeka znanja ide prema nemahaničkom realitetu; svemir počinje izgledati sve više kao velika misao, a ne kao veliki stroj. Um se više ne pojavljuje kao slučajni provalnik u područje materije . . . već ga moramo pozdraviti kao kreatora i vladara prostora materije” (R. C. Henry, "The Mental Universe"; Nature 436:29, 2005).

Premda je kvantna mehanika priznata pred 80 godina kao najbolji znanstveni opis mehanizama kreiranja našeg svemira, većina se znanstvenika kruto drži prevladavajućeg na materiju orijentiranog svjetonazora jednostavno zato što on “izgleda” daje bolji smisao našem postojanju. U borbi s kontradikcijama, većina fizičara je odabrala laganiji izlaz. Oni ograničavaju valjanost kvantne teorije na subatomski svijet. Poznati teorijski fizičar David Deutsch je napisao: “Uprkos nedostižnom empirijskom uspjehu kvantne teorije, sama sugestija kako bi to moglo biti istinsko objašnjenje prirode, se još uvijek pozdravlja s cinizmom, neshvaćanjem pa čak i ljutnjom” (T. Folger, Quantum Shmantum; Discover 22:3743, 2001).

Međutim, kvantni zakoni moraju vrijediti na svakoj razini realiteta. Ne možemo si više dozvoliti ignoriranje te ćinjenice. Moramo naučiti da naša vjerovanja, percepcije i stajališta o svijetu kreiraju svijet. Nedavno je profesor fizike R. C. Henry na Johns Hopkins-u sugerirao prevladavanje situacije i prihvaćanje nedvojbenog zaključka: “Svemir je nematerijalan i duhovan” (R. C. Henry, "The Mental Universe").


Treći kat: vibracijska kemija

Dok se konvencionalna kemija fokusirala na atomske elemente kao minijaturne newtonijanske sunčane sustave sastavljene od homogenih atoma, protona i neutrona, vibracijska kemija temeljeći se na kvantnoj mehanici, naglašava da su atomi sastavljeni od rotirajućih nematerijalnih vrtloga, kao što su kvarkovi. Nova kemija se bavi ulogom vibracija u kreiranju molekularnih veza i energetskih molekularnih interakcija. Polja energije, kao ona koja dolazi od mobilnih telefona ili od misli, interagiraju s, te utječu na, kemijske reakcije.

Vibracijska kemija definira mehanizme koji posreduju u spojevima um-tijelo. Tijelo je strukturalno komponirano iz preko 100 tisuća različitih proteinskih molekula. Proteini mijenjaju oblik kao odziv na signale harmonijskih oscilacija u polju. Kolektivno kretanje proteina generira ponašanje koje vidimo kao “život”. Signali koji kontroliraju život izviru i iz fizikalnih kemikalija i nematerijalnih energetskih valova. Energija-protein sučelje je dodirna točka u vezi um-tijelo. Preko procesa nazvanog elektro-konformacijsko sprezanje, može se utjecati na ponašanje proteina s oscilacijskim poljima živaca, koji dolaze iz procesa svijesti (T. Y. Tsong,"Deciphering the Language of Cells"; Trends in Biochemical Sciences 14:89, 1989).


Četvrti kat: nova biologija

Tradicionalna biologija je kao i tradicionalna kemija istraživala koristeći se redukcionističkom filozofijom, pa su se organizmi dijelili u stanice, a stanice u molekularne dijelove kako bi se postiglo razumijevanje njihovog rada. Novi curriculum percipira stanice i organizme kao integrirane zajednice koje su fizikalno i energetski isprepletene unutar svoje okoline. Novi biološki holizam odobrava hipotezu James Lovelocka po kojoj Zemlja i biosfera predstavljaju jedan jedinstveni živući i dišući entitet poznat kao Gaia. Studij Gaia fiziologije naglašava važnost participiacije i integracije svih organizama na Zemlji, što bi nas ponovno upoznalo sa svojom povezanošću s planetom i sa svojom prastarom ulogom vrtlara Rajskog vrta.

Noetička biologija će također prigrliti moć epigenetike. Epigenetika, koja se doslovno prevodi s “kontrolom iznad gena”, nedavno je prepoznata kao drugi genetski kod koji kontrolira aktivnosti i programiranje DNA nekog organizma. Ovaj novi hereditarni mehanizam otkriva kako se kontrolira ponašanje i aktivnost gena percepcijom okoline od strane organizma. Fundamentalna razlika između starog genetskog koda i nove epigenetike je u tom što prijašnji pojam prihvaća vjerovanje u genetički determinizam, po kom geni unaprijed određuju i kontroliraju naše fiziološke karakteristike i karakteristike ponašanja, dok epigenetika shvaća kako naša percepcija okoline, zajedno s našom svijesti, aktivno kontrolira naše gene. Epigenetičkim mehanizmima se primijenjena svijest može koristiti za oblikovanje vlastite biologije i time na pretvoriti u gospodare svojih života.


Peti kat: energetska psihologija

Holističke revizije u potpornim znanostima fizike, kemije i biologije stvaraju uvjete za radikalno remodeliranje petog sloja: psihologije. Stoljećima je naša materijalistička perspektiva odbacivala nematerijalni um i svijest kao neki epifenomen mehaničkog tijela. Percipirali smo akcije gena i neurokemijskog hardware-a centralnog živčanog sustava kao odgovorne za ponašanje i disfunkcionalnosti. Temelj kvantne mehanike, vibracijske kemije i epigentički kontrolni mehanizmi, pružaju međutim novo sofisticirano razumijevanje psihologije. Okolina zajedno s percepcijama uma kontrolira ponašanje i genetiku biologije. Nismo kontrolirani svojim genima, već su naši životi kontrolirani vlastitim percepcijama životnih isksutava!

Prijelaz s newtonijanske na kvantnu mehaniku je promijenilo fokus psihologije s fiziokemijskih mehanizama na ulogu energetskih polja. Psihologija energije bi se fokusirala na software programirane svijesti umjesto fiziokemijskog hardware-a koji mehanicistički izražava ponašanje. Energetska psihologija izravno utječe na podsvijesno programiranje umjesto dosadašnjih pokušaja manipuliranja genetikom, fiziologijom i ponašanjem. To novo razumijevanje će pomoći i roditeljima u prepoznavanju moći temeljnih percepcija na programiranje podsvijesnog uma. Takvao shvaćanje može onda voditi iskustvima u razvoju djeteta, koja će proširti zdravlje, inteligenciju i sreću naše djece.


Penthouse: netička znanost: pogled s vrha

Takvo renoviranje svih katova tradicionalne znanosti ne samo jača zgradu već i podržava novi sloj, sveobuvhatno područje poznato kao noetička znanost. Noetička znanost naglašava da je struktura svemira načinjena prema slici polja u svojoj podlozi. Fizikalni karakter atoma, proteina, stanica i ljudi se kontrolira nematerijalnim energijama koje kolektivno tvore to polje. Taj jedinstveni spektar, koga mnogi referiraju kao duša ili duh, predstavlja nevidljivu pokretnu silu, koja je u harmoničkoj rezonanciji sa svim fizikalnim tijelima. To je kreativna sila onkraj svijesti koja oblikuje naš fizikalni realitet.
 
Noetička svijest otkriva da smo kolektivno inkarnirajuće “polje”. Svatko od nas je “informacija”, koja se manifestira i koja je iskustvo fizikalnog realiteta. Integrirajući i uravnotežavajući svjesnost svoje noetičke svijesti u svojoj fizikalnoj svijesti će nas ojačati da bi postali istinski kreatori svog životnog iskustva. Kada zavlada takvo razumijevanje, ljudi i Zemlja će još jednom dobiti priliku za kreiranje rajskih vrtova.Ovaj članak “Embracing the Immaterial Universe: Toward a New Noetic Science", Bruce Lipton-a, je prvi put objavljen u časopisu Shift: At the Frontiers of Consciousness (Na granicama svijesti) (No. 9, prosinac 2005. - veljača 2006., str. 8-12), kvartalnoj publikaciji Instituta noetičkih znanosti - Institute of Noetic Sciences (IONS); website: www.noetic.org.

                                                 Pretisak s dozvolom, 2006, sva prava pridržana.  © Bruce H. Lipton Ph.D


www.postkvantnost.com

 Dobro došli!
Ako ste
prvi put na
ovom site-u
molim Vas
pročitajete
ovaj kratki
                pregled site-a.

              Pročitajte ovdje   Bruce H. Lipton Ph.D.
    - The New Biology-video:
      Where Mind & Matter meet
   
    - članci:
      * Um, rast i materija
      * Prigrlite nematerijalni
         svemir

      * Interview u Planeta
         Magazinu

      * . . .

NOVA KNJIGA

 
Hrvatsko izdanje
Biologija vjerovanja

 
 Teledisk d.o.o.